مطالبات فرهنگیان استان ۱۰۵ میلیارد تومان / جذب ۱۸۱ میلیارد تومان اعتبار بلوکه شده

v,ckhli

v,ckhli